Tietosuojaseloste

Täältä löydät Shareway-sovelluksen tietosuojaselosteen.

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Shareway Oy

Yrityksen postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

Yrityksen Y-tunnus: 3000007-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Renne Hirsimäki

Sähköposti: renne@shareway.fi

Rekisterin nimi

Shareway-palvelun pysäköinti- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Shareway-palvelun pysäköinti- ja asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Shareway-palvelua käyttävän asiakkaan asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito, asiakassopimuksen, maksutietojen ja käyttöoikeuksien hallinta, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, sekä mielipide- ja markkinatutkimukset.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää palvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytösten selvittämiseen.

Ajoneuvojen rekisteritunnuksia käsitellään asiakkaan pysäköintitapahtuman veloituksen todentamista varten. Ajoneuvon rekisteritunnusta voidaan myös käyttää pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkistamiseen ja pysäköintitapahtuman todentamiseen.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden tarjoamisen kannalta. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, on asiakkaalla koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta.

Shareway-sovelluksen käyttäminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen antamista. Henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR). Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan antama suostumus, asiakkaan ja Shareway Oy:n välinen sopimus.

Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät sekä niihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Shareway Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröityessään Shareway-palvelun käyttäjiksi.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan rekisteröityessä puhelinnumero, joka yhdistetään asiakkaan ilmoittamaan nimeen, osoitteeseen, ajoneuvojen rekisteritunnuksiin, sähköpostiosoitteeseen, vuokraustapahtumiin, tuotteisiin sekä tilaus- ja maksuvälinetietoihin. Myös asiakkaan sijaintitietoja voidaan tallentaa tarvittaessa.

Pysäköintitapahtumasta kerätään tiedot käytetystä pysäköintialueesta sekä pysäköinnin aloitus- ja lopetusajankohdasta. Ajoneuvon rekisteritunnusta ja edellä mainittuja tietoja käytetään kohdentamaan pysäköintitapahtuman veloitus kyseiselle asiakkaalle.

Luovuttamalla henkilötietojansa Shareway-palveluun asiakas hyväksyy sen, että tietoja käytetään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Asiakkaiden henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään Shareway -palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja asiakkaista luovutetaan yhteistyökumppaneille, kuten pysäköinninvalvojille ja muille tahoille palvelun toiminnan niin vaatiessa.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta ilmene.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Shareway-palvelun pysäköinti- ja asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta ETA-alueella. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa veloituksetta kerran vuodessa. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, voi asiakas koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Koska Shareway-palvelun käyttö edellyttää asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä palvelua.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Suoramarkkinointi

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita muista Sharewayn tuottamista palveluista ja tuotteista sekä Shareway-palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita.

Asiakas voi perua antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Meistä

  • Ota yhteyttä
  • Tarinamme
  • Ajankohtaista

Lataa sovellus!

Kokeile!

Shareway-palvelun käyttö ei maksa mitään - voit vuokrata paikkaasi ja tienata, maksat itse vain pysäköinneistäsi!

Kokeile

Y-tunnus: 3000007-9. Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä. © 2019 Shareway Oy