Sopimusehdot

Täältä löydät Shareway-sovelluksen sopimusehdot.

Soveltamisala

Nämä sopimusehtoja sovelletaan Shareway Oy:n, y-tunnus: 3000007-9, osoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, tarjotessa digitaalista Shareway -pysäköintipalvelua asiakkaille Suomessa.

Shareway-pysäköintipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoamisessa noudatetaan pakottavaa lainsäädäntöä, kuluttajan tai yrityksen kanssa erikseen sovittuja sopimusehtoja. Jos edellä mainituissa ehdoissa on eroja, määräytyy ehtojen etusijajärjestys edellä mainitun järjestyksen mukaan. Palvelun tarjoamista ja käyttöä koskeva sitova sopimus Shareway Oy:n (jäljempänä ”Shareway”) ja asiakkaan välillä syntyy, kun asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi mobiili/ tai verkkosovelluksessa (jäljempänä ”Sovellus”) ja samalla ilmoittaa hyväksyvänsä nämä sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palvelun käyttö

Palvelun käyttö edellyttää tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen noudattamista ja niiden hyväksymistä. Palvelun avulla Asiakkaat voivat laittaa omassa hallinnassa olevia pysäköintipaikkoja vuokralle Sovelluksessa. Hallinnassa olevilla pysäköintipaikoilla tarkoitetaan pysäköintipaikkoja, joihin Asiakkaalla on ensisijainen hallinnointioikeus. Lisäksi Palvelun avulla asiakkaat voivat vuokrata muiden Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien pysäköintipaikkoja.

Palveluun rekisteröityminen edellyttää puhelinnumeron antamista. Pysäköintipaikan vuokraaminen edellyttää myös ajoneuvon rekisterinumeron ja maksutietojen lisäämistä. Palvelun kautta Asiakkaan oman pysäköintipaikan vuokraaminen edellyttää tunnistautumista Stripe-maksupalvelun avulla. Stripe-maksupalvelu huolehtii maksuliikenteestä ja suorittaa vahvan tunnistautumisen maksupalvelulain vaatimalla tavalla Asiakkaalle oman palveluportaalinsa kautta.

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua niin kauan kuin hänellä on Palvelussa aktiivinen käyttäjätili ja hän täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja tehnyt tunnistautumisen Stripe-maksupalveluun voi Asiakas lisätä pysäköintipaikkansa muiden Sovelluksen käyttäjien vuokrattavaksi. Asiakas pystyy itse valitsemaan milloin hän haluaa omaa pysäköintipaikkaansa vuokrata Palvelun kautta.

Kun Asiakas on laittanut pysäköintipaikkansa vuokralle, voivat Sovelluksen muut käyttäjät vuokrata kyseistä pysäköintipaikkaa. Tästä kertyy tuloja Asiakkaalle. Asiakkaalle kertyy tuloja vain toteutuneista pysäköinneistä. Tarkemmat ehdot tulojen maksamisesta löytyvät kohdasta 5. Hinnat ja maksuehdot.

Kun Asiakas haluaa vuokrata Palvelun avulla toisten käyttäjien pysäköintipaikkoja, valitsee Asiakas vapaana olevan pysäköintipaikan ja aloittaa sekä lopettaa pysäköinnin Sovelluksen avulla. Asiakasta veloitetaan Asiakkaan maksukortilta, kun pysäköinti lopetetaan Sovelluksessa. Asiakasta veloitetaan toteutuneen pysäköintiajan mukaan.

Pysäköintipaikan käyttämistä koskeva sopimussuhde syntyy Palvelun käyttämisestä huolimatta aina pysäköintipaikalla pysäköivän asiakkaan ja kyseisen pysäköintipaikan omistajan välille Sharewayn toimiessa ainoastaan Palvelun toimittajana ja sitä koskevan Palvelun ylläpitäjänä.

Palvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta käyttökatkoja voi aiheutua päivitysten tai huolto- ja muutostoimenpiteiden ajaksi. Asiakas hyväksyy sen, että Palvelun toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä. Asiakas hyväksyy myös sen, että Shareway voi tarvittaessa muuttaa Palvelun teknisiä järjestelmiä tai korvata niitä uusilla toiminnoilla ja tehdä palveluun muita muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Sharewayllä on myös oikeus sulkea, estää tai keskeyttää Palvelu tai rajoittaa sen käyttöä, jos asiakas sitä pyytää tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Shareway ilmoittaa muutoksista, keskeytyksestä tai rajoituksesta asiakkaalle Palvelussa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla hyvissä ajoin etukäteen tai, jos se ei ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Shareway on saanut tiedon kyseisestä seikasta. Shareway ei vastaa mistään vahingoista, joka asiakkaalle syntyy sen vuoksi, että Palvelu on pois käytöstä tai sisältää virheitä, lukuun ottamatta väärin tehtyjä veloituksia.

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Sharewayn omistamia. Shareway myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen Palveluun. Asiakkaalle ei Palvelun käytön perusteella siirry mitään muita oikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, levittää, myydä, julkaista, siirtää, lainata, myöntää käyttölupia, muokata tai muuten määrätä tai tehdä mitään toimenpiteitä koskien Palveluun liittyviä ohjelmistoja. Myöskään ohjelmistojen lähdekoodin purkaminen ei ole sallittua.

Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa siitä, että hän antaa rekisteröitymisen yhteydessä Palvelun pyytämät tiedot oikeina ja ajantasaisina. Asiakas vastaa myös muuttuneiden tai virheellisten tietojensa päivittämisestä Palveluun. Erityisen tärkeää on, että asiakas välittömästi poistaa Palvelusta sellaisen pysäköintipaikan ja ajoneuvon tiedot johon hänellä ei enää ole hallintaoikeutta. Shareway ei missään tilanteessa vastaa virheistä rekisteröidyissä tiedoissa tai virheellisistä asiakastiedoista johtuvista veloituksista. Asiakas vastaa myös siitä, että Palveluun rekisteröidyt laskutustiedot ovat voimassa. Shareway ei vastaa virheellisesti ilmoitetuista laskutustiedoista ja siitä johtuvasta haitasta.

Asiakas vastaa myös siitä, että Palveluun rekisteröity maksukortti on voimassa eikä sen käyttöä ole estetty, ja että siihen mahdollisesti liitetyllä maksutilillä on riittävästi katetta. Asiakkaan tulee toimittaa Palveluun ajantasaiset tiedot uudesta maksukortista viimeistään kuukautta ennen rekisteröidyn maksukortin voimassaoloajan päättymistä.

Käyttäessään Palvelua Palveluun liitetyissä pysäköintikohteissa asiakkaan tulee sekä aloittaa että lopettaa pysäköinti Sovelluksessa. Asiakkaan tulee varmistaa, että pysäköinti on aloitettu ja lopetettu oikein. Asiakkaan on ennen pysäköinnin aloittamista määritettävä pysäköitävän ajoneuvon rekisteritunnus ja myös varmistuttava siitä, että Palvelun ehdottama pysäköintikohde vastaa asiakkaan todellista sijaintia. Asiakas vastaa aina itse siitä, että pysäköintikohde tai sijainti on määritetty oikein.

Asiakkaan tulee ymmärtää, että mikäli Palvelu ei ole saatavilla, eikä Asiakas kykene maksamaan pysäköintiään muutakaan keinoa käyttäen, Asiakkaalla ei ole oikeutta pysäköidä pysäköintikohteessa.

Asiakas vastaa itse kaikista pysäköintivirhemaksuista ja sellaisista kuluista ja veloituksista, jotka liittyvät virheelliseen pysäköintiin. Mikäli asiakas on saanut pysäköintivirhemaksun tai sitä vastaavan yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen määräämän maksun tai niitä vastaavan muun seuraamuksen, josta asiakas haluaa reklamoida, asiakkaan tulee aina kohdistaa reklamaatio pysäköintikohteen pysäköinninvalvontaa hoitavalle taholle. Shareway voi tarvittaessa antaa pysäköintiä koskevia tietoja asianosaisille pysäköintivirhemaksun oikeellisuuden tai muun vastaavan seikan selvittämiseksi.

Pysäköintipaikkaansa vuokraava Asiakas on aina vastuussa siitä, että hänellä on jälleenvuokrausoikeus pysäköintipaikkaansa. Asiakas on vastuussa tarkistamaan, että alueella toimiva pysäköinninvalvontayritys on yhteistyössä Sharewayn kanssa. Yhteistyössä toimivat pysäköinninvalvontayritykset pystyy tarkistamaan ennen pysäköintipaikan lisäämistä vuokrattavaksi Sovelluksessa ja Sharewayn nettisivuilta. Jos Asiakas ilmoittaa virheelliset pysäköinninvalvontayrityksen tiedot ja tästä seuraa pysäköintivirhemaksu toiselle Asiakkaalle, on pysäköintipaikan vuokralle laittanut Asiakas velvollinen maksamaan pysäköintivirhemaksun suuruisen laskun Sharewaylle.

Omaa pysäköintipaikkaansa vuokraava Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta, kuten siitä, että Palvelun kautta ilmoitetut pysäköintipaikan vuokrausajat ovat oikeita. Asiakas huolehtii siitä, että silloin kun pysäköintipaikka on ilmoitettu vapaaksi hän ei itse pysäköintipaikalleen pysäköi. Shareway ei vastaa edellä mainittujen asioiden perusteella syntyneistä väärinkäytöksistä. Kohtuuttomasta huolimattomuudesta ja väärinkäytöksistä Sharewaylla on oikeus päättää asiakassuhde asiakkaan kanssa ja evätä mahdollisuus jälleenvuokrata pysäköintipaikkaa Palvelun kautta.

Asiakas on itse vastuussa Palvelun kautta kertyneiden tulojen ilmoittamisesta verohallinnolle. Vuokrauksesta kertyneet tulot ovat pääomatuloa, jotka verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan.

Asiakas vastaa itse siitä, että Asiakkaan käyttämä älypuhelin tai muu mobiililaite toimii asianmukaisesti ja on yhteensopiva Palvelun kanssa, ja että Asiakkaan käytössä on asianmukaisesti päivitetty versio Sovelluksesta. Sovelluksen käyttövaatimukset asiakas voi tarkistaa Palvelun verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelun ohjeistuksia. Asiakas on lisäksi aina velvollinen noudattamaan liikennesääntöjä, soveltuvia lakeja ja muita vastaavia säännöksiä, sekä kunkin pysäköintikohteen asettamia omia ohjeita ja sääntöjä.

Havaitessaan jokin virheen Palvelun toiminnassa, asiakkaan tulee välittömästi tehdä virhettä koskeva kirjallinen reklamaatio Sharewayn asiakaspalveluun. Reklamaatio tulee aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kyseisestä virheestä.


Palvelun toimitus

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun se on asiakkaan käytettävissä. Jos Palvelun toimittaminen viivästyy asiakkaan vastuulla olevasta syystä, katsotaan Palvelu toimitetuksi, kun Shareway on tehnyt sen, mitä Palvelun saattaminen asiakkaan käytettäväksi Sharewayltä edellyttää. Shareway ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Hinnat ja maksuehdot

Palvelussa näkyvät pysäköintikohteiden hinnat. Pysäköintipaikkaa vuokraava Asiakas maksaa Palvelussa näkyvän hinnan käytetyn pysäköintiajan mukaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, maksupalvelukustannukset, pysäköintipaikan omistajan osuuden ja Sharewayn osuuden.

Pysäköintipaikan omistajan osuus, jokaisesta toteutuneesta vuokrauksesta on 60%.

Jos Asiakas on arvonlisäverovelvollinen (esim. yritysasiakas), tulee arvonlisävero maksettavaksi myös tulojen takaisin tilityksen yhteydessä, komissiomyynnin periaatteiden mukaisesti.

Maksupalveluntarjoajana Shareway käyttää Stripeä (https://stripe.com). Maksaminen Palvelussa tapahtuu siten, että Sovellus veloittaa maksun pysäköintipaikkaa vuokraavan asiakkaan Palveluun rekisteröimältä maksukortilta. Pysäköintimaksun maksamiseen perustuvat saatavat siirtyvät Maksupalveluntarjoajalle välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan Palvelussa aloittama pysäköinti päättyy. Saatavat tilittyvät Sharewaylle ja pysäköintipaikan omistajalle joka kuukausi. Pysäköintipaikan omistajalle kertyneet tulot siirtyvät tilisiirtona asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen mukaan.

Korvausvelvollisuus

Sharewayn vastuu suhteessa Asiakkaaseen määräytyy kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti ja siten, että Sharewayn korvausvelvollisuus rajoittuu aina asiakkaalle aiheutuneen välittömän vahingon määrään. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, jos Shareway on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan.

Shareway ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista kuten käyttöhyödyn menettämisestä eikä voiton menetyksestä. Shareway ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on asiakkaan oma virhe tai huolimattomuus, asiakkaan laitteen toiminta tai toimintahäiriö tai asiakaskohtaisten kirjautumistietojen luvaton käyttö tai se, että asiakas ei ole täyttänyt näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai noudattanut Palvelun ohjeita tai pysäköintiä koskevia muita määräyksiä. Shareway ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä on virhe tai keskeytys viestintäverkossa tai teleoperaattorin toiminnassa tai muu näihin syihin verrattava syy.

Shareway ei ole vastuussa myöskään vahingosta, jonka syynä ovat olosuhteet tai syyt, joita Shareway ei voi kohtuudella hallita, mukaan lukien esimerkiksi tulipalot, tulvat tai muut luonnonkatastrofit, sotatoimet, terrorismi, työtaistelut, viat, keskeytykset tai viivästykset puhelin-, Internet- tai muissa viestintäverkoissa, julkisen liikenteen keskeytykset, onnettomuudet, räjähdykset, levottomuudet, lainsäädäntö ja viranomaisten toimet (force majeure).

Asiakkaan on vahingonkorvausoikeutensa säilyttääkseen ilmoitettava vahingonkorvausvaatimuksestaan Sharewaylle kohtuullisessa ajassa korvausvaatimuksen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita.

Asiakas vastaa sellaisten Sharewaylle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, joiden syynä on asiakkaan virhe tai laiminlyönti tai se, ettei asiakas ole noudattanut näiden ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai muita Palvelun käytöstä annettuja ohjeita. Asiakkaan on vahingon sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi sellaisiin toimiin, joita asiakkaalta voidaan kohtuudella edellyttää tai joita Shareway pyytää.

Palvelun käytön lopettaminen ja keskeyttäminen

Asiakas voi koska tahansa lopettaa Palvelun käytön tekemällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen Shareway-palvelun asiakaspalveluun. Palvelun käyttöoikeus päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden loppuun. Palvelun irtisanominen ei vaikuta niihin asiakkaan velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomisen tekemistä tai irtisanomisajan kuluessa.

Shareway:llä on oikeus välittömästi keskeyttää asiakkaan Palvelun käyttö ja sulkea Asiakkaan käyttäjätili, jos asiakas rikkoo olennaisesti näiden ehtojen mukaista velvoitettaan tai käyttää Palvelua tavalla, josta voi aiheutua vahinkoa Palvelulle, Sharewaylle tai kolmannelle taholle. Shareway:llä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö myös, jos Asiakas ei täytä, tai on olemassa perusteltu syy epäillä, ettei asiakas tule täyttämään näiden ehtojen mukaista maksuvelvoitteitaan Sharewaylle, tai jos Asiakkaalla ei ole voimassa olevaa maksukorttia rekisteröitynä Palveluun, tai asiakas on rekisteröitynyt Palveluun virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevien säännösten mukaisesti oikeus 14 päivän kuluessa Palveluun rekisteröitymisestään peruuttaa palvelu ilmoittamalla siitä Sharewayn asiakaspalveluun. Asiakas on peruuttamisesta huolimatta velvollinen maksamaan Sharewaylle kaikki ne Palvelun mukaiset maksut, jotka ovat syntyneet ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä.

Henkilötietojen käsittely

Shareway käsittelee EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten sekä kansallisten tietosuojasäännösten edellytyksin asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Shareway noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Asiakkaan tulee ennen Palveluun rekisteröitymistä perehtyä Sovelluksesta ja Sharewayn verkkosivuilta löytyvään Palvelun tietosuojaselosteeseen ja hyväksyä Palvelun käytön vaatimien henkilötietojensa käsittely. Asiakkaalla on aina oikeus perua henkilötietojen käyttöön antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa Palvelun käyttömahdollisuuteen.

Suoramarkkinointi

Shareway voi asiakkaan suostumuksella lähettää tiedotteita Palveluun liittyen.

Asiakas voi perua antamansa suostumuksen Sovelluksessa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta Sharewayn oikeuteen lähettää asiakkaalle Palvelun hallinnointia tai sen käyttöä koskevaa tietoa.

Muutokset ja siirtäminen

Sharewayllä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle Sovelluksessa etukäteen ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla Sovelluksessa sekä Sharewayn verkkosivuilla. Mikäli asiakas jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun tieto sopimusehtojen muutoksesta on ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen tehdyt muutokset.

Sharewayllä on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa joko osittain tai kokonaan ilman asiakkaan suostumusta. Sharewayllä on myös oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Sharewayn etukäteistä kirjallista lupaa.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Palvelun käyttöä koskevaan sopimukseen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Kaikki Palveluun liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisellä sopimuksella. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, voi asiakas saattaa riita-asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi toimittamalla riita-asiaa koskeva kirjallinen ratkaisupyyntö Kuluttajariitalautakunnalle. Erimielisyydet voidaan myös ratkaista Sharewayn kotipaikan mukaan määräytyvässä yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalveluun yhteystiedot: support@shareway.fi. Sharewayn asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät myös Sovelluksesta sekä Sharewayn verkkosivuilta.

Meistä

  • Ota yhteyttä
  • Tarinamme
  • Ajankohtaista

Lataa sovellus!

Kokeile!

Shareway-palvelun käyttö ei maksa mitään - voit vuokrata paikkaasi ja tienata, maksat itse vain pysäköinneistäsi!

Kokeile

Y-tunnus: 3000007-9. Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä. © 2019 Shareway Oy